Нове цене закупа

Home / Опленачка берба / Архива / 2017 / Нове цене закупа

На основу члана 20. ст. 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС” број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн. и 83/16), Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС” број 80/02, 84/02 – испр., 23/03 – испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – испр., 93/12, 47/13, 108/13, 64/14 и 105/14), Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 11/08 и 6/13), Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 12/08 и 16/2016), Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 19/2013) и Усклађених највиших износа локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина („Службени гласник РС” број 91/2016), Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.12.2016. године.

Преузмите документ – Линк